( Huy Gồm ) - VIỆT HÓA KỸ NĂNG THÁI VĂN CƠ - VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


 Thái Văn Cơ | 蔡文姬

I. GIỚI THIỆU

 Vai trò : Hỗ Trợ

 Video tham khảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator : Jerlly Huy )

Nội tại :

Khi Văn Cơ nhận sát thương, cô ấy sẽ ngay lập tức tăng 70% tốc độ di chuyển giảm dần trong 2 giây và cô ấy sẽ phục hồi 250 (+ 50% cộng thêm của phép thuật) điểm máu mỗi giây trong 2 giây.

CD: 10s


Kỹ năng 1:

CD: 15 / 14,4 / 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12  Mana: 100

Khi Văn Cơ phát nhạc, cô ấy sẽ tăng 20% ​​tốc độ di chuyển trong 3 giây, đồng thời hồi 60/66/72/78/84/90 (+ 20% điểm phép thuật) cho bản thân và đồng minh mỗi 0,5 giây . Kéo dài trong 3 giây .


Kỹ năng 2 :

CD: 9 Mana : 70

Thái Văn Cơ phát ra một làn sóng âm theo hướng xác định, sau khi đánh trúng sẽ nảy lên giữa kẻ địch, mỗi lần tung lên sẽ gây 250/290/330/370/410/450 (+ 40% cộng thêm của phép) sát thương phép và làm choáng chúng trong 0,75 giây. Mỗi đợt sóng âm có thể nảy lên tối đa 6 lần và cùng một mục tiêu có thể bị nảy tối đa 2 lần. Lần nảy thứ 2 lên cùng 1 tướng chỉ gây ra 50% sát thương ban đầu và thời gian làm choáng.


Kỹ năng 3:

 CD: 60 Tiêu thụ: 120

Thái Văn Cơ gảy đàn bao quanh xung quanh, và cứ sau 0,5 giây sẽ phục hồi 100/150/200 (+ 60% điểm phép thuật) cho tướng đồng minh có lượng máu thấp nhất trong phạm vi trong 5 giây và tăng 300/375/450 (+ 25% điểm cộng thêm cho phép thuật) điểm phòng thủ vật lý và phép thuật.


III. NGỌC THAM KHẢOMới hơn Cũ hơn