LÝ TÍN - VIỆT HÓA KỸ NĂNG VƯƠNG GIẢ VINH DIỆU


Lý Tín | 李信

  I. GIỚI THIỆU

 Game : Vương Giả Vinh Diệu

 Vai Trò : Đấu Sĩ

 Video Tham KhảoII. VIỆT HÓA KỸ NĂNG ( Translator :  Linh Manh Truong )


Dạng Thường

Nội tại:

 Lý Tín dần dần giải phóng sức mạnh, đòn đánh thường và kỹ năng 2 trúng kẻ địch sẽ nhận 5 điểm kinh nghiệm.


Chiêu 1: Thời gian hồi chiêu: 8/7/6/5/4/3s.

 Lý Tín lướt theo hướng chỉ định


Chiêu 2: CD: 5s

 Lý Tín chém ra kiếm khí theo hướng chỉ định gây 300/350/400/450/500/550(+100% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% trong vòng 2s.


Chiêu 3 : Thời gian hồi chiêu: 30s 

 Lý Tín học chiêu cuối, hóa thành dạng Quang Tín (Thần), thay đổi hình thức chiến đấu.


Chiêu 4 : Thời gian hồi chiêu: 30s 

Lý Tín học chiêu cuối, hóa thành dạng Ám Tín (Ma), thay đổi hình thức chiến đấu


Dạng Ám Tín (Ma)

Nội tại : 

Đòn đánh thường sẽ tạo thành 2 đoạn sát thương cho kẻ địch, đoạn thứ nhất gây (70% công vật lý) sát thương vật lý, đoạn thứ 2 gây 90~300 sát thương vật lý (tăng dần theo lv tướng). Lý Tín ở dạng này tăng 30 điểm tốc độ di chuyển.


Chiêu 1 : Thời gian hồi chiêu: 8s
 Lý Tín tụ lực, giải trừ hiệu ứng làm chậm, đồng thời miễn khống chế, tăng 150 tốc độ di chuyển và mỗi 0.5s hồi 50 - 200 máu. Nếu thời gian tụ lực quá 1s, khi kết thúc Lý Tín sẽ tăng 40 - 70% tốc độ đánh trong 3s; đồng thời tốc độ di chuyển nhận được khi tụ lực sẽ không biến mất ngay lập tực mà giảm dần trong vòng 3s. 
Mỗi đòn đánh thường của Lý Tín sẽ giảm 1s hồi chiêu kỹ năng 1.


Chiêu 2 : Thời gian hồi chiêu: 8/7.4/6.8/6.25.6/5s
Lý Tín chém ra kiếm khí theo hướng chỉ định gây 280 - 530(+80% công vật lý) sát thương vật lý và làm chậm 50% di chuyển trong vòng 2s. Kẻ địch bị trúng kiếm khí sẽ nhận thêm 90 - 180 sát thương vật lý từ đòn đánh thường của Lý Tín. Khi kiếm khí trúng tướng địch, đòn đánh thường của Lý Tín sẽ hồi 35 - 70 máu.


Chiêu 3 : (ultimate) Thời gian hồi chiêu: 25/20/15s 
 Lý Tín giải phóng sức mạnh, trong thời gian ngắn sau đó gây 600/900/1200(+120%công vật lý) sát thương vật lý cho phạm vi xung quanh, và hất tung 0.75s


Chiêu 4 : 
Lý Tín áp chế sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể, chuyển sang dạng Quang Tín (Thần). Quá trình này không thể bị kỹ năng khống chế làm gián đoạn.
quá trình chuyển đổi hình thái bị giảm 50% tốc độ di chuyển.

Dạng Quang Tín (Thần)

Nội tại :
 Lý Tín sử dụng kỹ năng sẽ cường hóa đòn đánh thường tiếp theo tăng cự ly gây sát thương và lượng sát thương tăng 50%; đòn đánh thường cường hóa hoặc kỹ năng trúng kẻ địch sẽ giảm 1s hồi chiêu tất cả kỹ năng.


Chiêu 1 : Thời gian hồi chiêu: 8s
 Lý Tín tụ lực, khi kết thúc sẽ đột kích theo hướng chỉ định gây 50 - 100(+50% công vật lý) ~ 150 - 300(+150% công vật lý) sát thương vật lý tùy vào thời gian tụ lực đồng thời gây thêm sát thương vật lý bằng 12% lượng máu kẻ địch đã mất. Tụ lực đủ 1s sẽ gây sát thương tối đa, tụ lực bị gián đoạn sẽ trả lại 40% thời gian hồi chiêu. Trong quá trình tụ lực, Lý Tín miễn khống chế và giảm 20% sát thương nhận vào, miễn khống chế sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành lướt đi đột kích.


Chiêu 2 : Thời gian hồi chiêu: 8s
 Lý Tín liên tục chém ra các đạo kiếm khí, mỗi đạo kiếm khí gây 100 - 200(+150% công vật lý) sát thương vật lý; kiếm khí trúng kẻ địch thì Lý Tín sẽ hồi máu bằng 15% công vật lý.


Chiêu 3 : (ultimate )  Thời gian hồi chiêu: 35/30/25s 
 Lý Tín tụ lực, sau đó phóng ra cùng lúc 3 đạo kiếm khí, mỗi đạo gây 150/200/250(+75% công vật lý) ~ 450/600/750(+225% công vật lý) sát thương vật lý. Tụ lực đủ 1s sẽ tạo sát thương tối đa. Kẻ địch trúng nhiều đạo kiếm khí cùng lúc, từ đạo thứ 2 chỉ nhận 30% sát thương. Tụ lực bị gián đoạn sẽ trả lại 40% thời gian hồi chiêu. Trong quá trình tụ lực, Lý Tín miễn khống chế và giảm 20% sát thương nhận vào, miễn khống chế sẽ tiếp tục cho đến khi phóng ra kiếm khí.


Chiêu 4 : 
Lý Tín giải phóng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể, chuyển sang dạng Ám Tín (Ma); quá trình chuyển đổi hình thái bị giảm 50% tốc độ di chuyển.III. NGỌC & TRANG BỊ THAM KHẢO


Trang Bị :


Ngọc : Mới hơn Cũ hơn